PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

1. Hoe gaan wij om met uw gegevens?

P2Research BV i.o. hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Bij het gebruik van onze website(s) en onze producten wordt in een aantal gevallen naar je persoonlijke en zakelijke contactgegevens gevraagd. Daarover lees je meer in paragraaf 2. Tevens verzamelen we via cookies anonieme gegevens over het surfgedrag op onze website(s). Deze gegevens hebben wij van je nodig om onze website beschikbaar te houden en op een contactverzoek te kunnen reageren.

Wij beschermen je gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. Als het gaat om persoonsgegevens passen we altijd de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot je privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan en hoe we de wet toepassen.

2. Welke gegevens verwerken we met welk doel?

Hier zullen we onze doelen benoemen en uitleggen welke persoonsgegevens we voor welk doel verwerken.

A. Contactdoeleinden / Relatiemanagement

Om iedereen van de juiste informatie te voorzien is het mogelijk om met behulp van een contactformulier ons vragen te stellen. Hiervoor verzamelen wij een beperkt aan gegevens:

  • Naam

  • E-mailadres (verplicht)

  • Telefoonnummer

  • Adres

  • Onderwerp

  • Bericht

Toelichting: Als we inhoudelijk contact met je hebben gehad over één van onze producten, dan leggen we dat vast in een gespreksverslag. Hierdoor maakt het niet uit wie je later aan de telefoon krijgt, we kunnen dan altijd zien met wie je de vorige keer gesproken hebt en wat er besproken is. Hiervoor leggen we de volgende gegevens van je vast:

• Naam
• Geslacht
• E-mailadres
• Organisatie waar je werkt
• Telefoonnummer

Indien je de verantwoordelijke voor één of meer van onze producten binnen je organisatie bent, dan kunnen we je gegevens bovendien gebruiken om de factuur naar te versturen.

B. Nieuwsbrief SLIM

Om onze producten en diensten periodiek bij de in onze mailinglijst opgenomen klanten of prospects onder de aandacht te brengen verzenden wij een nieuwsbrief. De ontvangers kunnen zich hebben aangemeld via het webformulier op onze website.

Toelichting: Indien je onze klant bent of toestemming hebt gegeven om informatieve mailingen of nieuwsbrieven van ons te ontvangen, gebruiken wij je e-mailadres en eventueel naam om die mailingen of nieuwsbrieven te verzenden.

C. Het goed en gebruiksvriendelijk laten functioneren van onze website

Toelichting: zie onder 3: Cookies.

3. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Wij gebruiken alleen technisch noodzakelijke, functionele en simpele analytische cookies op anonieme basis die geen inbreuk maken op jouw privacy. Wij gebruiken dus geen cookies die identificerende gegevens vasthouden, bewerken en verrijken, verkopen of anderszins commercieel benutten.
De technische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, de veiligheid op de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Tevens kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je browser zo instellen dat cookies niet automatisch op je computer geplaatst worden of dat deze na afloop van een sessie altijd verwijderd worden. Op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen vind je uitleg hoe je in verschillende webbrowsers cookies kunt blokkeren.

Het is wel zo dat als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt door je browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd er een  kans bestaat dat (bepaalde) functies niet werken en dat je beperkt gebruik kunt maken van onze online diensten.

 

4. Grondslag van de verwerkingen

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden op basis van een wettelijke grondslag.

De verwerkingen als genoemd onder persoonsgegevens onder 2a en b  verwerken wij volgens artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit komt er in het kort op neer dat de verwerkingen noodzakelijk zijn voor ons gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang is dat de gegevens die wij verwerken nodig zijn om onze diensten te kunnen uitvoeren en onze bedrijfsvoering te kunnen doen. We beperken ons tot de gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn.

De verwerking als genoemd onder 2c (nieuwsbrief) verwerken wij volgens artikel 6 lid 1 sub a van de AVG en artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet.

5. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens als genoemd onder 2 niet langer dan voor het doel noodzakelijk is tenzij we ze langer moeten bewaren om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen.

We houden daarbij rekening met de volgende aspecten: de duur van de overeenkomst tussen ons en een klant, wettelijke bewaartermijnen, verjaringstermijnen voor het instellen van juridische claims en de noodzaak om gegevens op te slaan voor later gebruik (waar mogelijk geanonimiseerd).

6. Jouw rechten

De wet geeft je bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit zijn: het recht op inzage, aanpassen, verwijderen, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Deze zullen we kort aan je uitleggen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@p2research.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

 

Recht op beperking

Het recht op beperking houdt in dat wanneer je

• van mening bent dat de gegevens niet juist zijn of dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig of onnodig is maar in verband met je juridische positie niet gewist kunnen worden;
• bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (zie hierna);

je ons kunt verzoeken de verwerking op te schorten.

Wij mogen dan - uitzonderingen daargelaten - de persoonsgegevens zonder je toestemming alleen nog opslaan tot duidelijk is of je standpunt terecht is. Dit geldt ook voor de verwerkers, die wij moeten informeren.

 

Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar houdt in dat je je kunt verzetten tegen de verwerkingen voor de doeleinden als genoemd onder 2. Als wij niet een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om de verwerking voort te zetten dan staken wij dan de verwerking en wissen je persoonsgegevens.

 

Recht op dataportabiliteit

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je ons kunt verzoeken de persoonsgegevens die we van je hebben verkregen in een gangbaar formaat aan je ter beschikking te stellen zodat je ze ergens anders kunt (laten) verwerken. 

Je kunt je verzoek om één van de genoemde rechten uit te oefenen per e-mail richten aan: privacy@p2research.com. Wij zullen dan jouw identiteit controleren en binnen een maand op je verzoek reageren. We zullen je laten weten wat de eventuele consequenties zijn van het voldoen aan je verzoek (bijvoorbeeld dat je geen nieuwsbrieven kunt ontvangen).

Als we van mening zijn dat we goede redenen hebben om je verzoek te weigeren zullen we je die redenen in onze reactie laten weten. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat wij door aan je verzoek te beantwoorden onze rechten niet meer kunnen uitoefenen.

7. Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Tot slot berichten wij je dat mocht je van mening zijn dat wij door onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd met de wet handelen we dat graag vernemen. We proberen dan met je een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan jouw bezwaren. Komen we er toch niet uit dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).